Gastblog feb. 19 Will Spoor: Level Playing Field

 

Gastblog Will Spoor: Level Playing Field

De beveiligingsmarkt heeft de afgelopen jaren niet stil gestaan en nieuwe ideeën en innovaties zijn regelmatig in het nieuws. Een ontwikkeling naast de bestaande 30 PAC’s in Nederland is de opkomst van een groot aantal video toezichtruimten met als specialisme de verwerking van camerabeelden bij particulieren en bedrijfsleven. Een zeer goede zaak, want het is een specialisme en voorkomen blijft altijd beter dan genezen. Er kleefden alleen ook wat nadelige zaken aan deze ontwikkeling. De wetgeving ijlt altijd na en daarmee was er jarenlang geen “level playing field” in de markt van PAC’s en toezichtruimten. De toezichtruimten hebben zich feitelijk 10 jaar lang kunnen onttrekken aan de regelgeving vanuit het Ministerie van Justitie & Veiligheid. Konden opereren zonder vergunning en bijbehorende toezicht. Dat gaat nu veranderen! 


De PAC’s zijn in Nederland gehouden aan strikte voorwaarden voor hun bedrijfsvoering, welke voorwaarden onder andere zijn gelegen in de bouweisen, kwaliteitseisen en opleidingseisen van medewerkers waarvoor vanzelfsprekend de benodigde investeringen zijn gedaan. Dat deze voorwaarden voor videotoezichtruimtes niet voorgeschreven waren gaf een niet gelijkluidend beeld waardoor gesproken kon worden over een oneerlijke concurrentie. Gevolg: meer dan 70 “paddenstoelen” in de vorm van toezichtruimten boden de afgelopen jaren hun diensten aan.


Zowel de PAC’s als de video toezichtruimten verlenen diensten aan derden en maken daarvoor gebruik van de diensten van installateurs die voldoen aan de regels van de Wet op de Particuliere Beveiligingsorganisaties en Recherchebureaus. Dit houdt in dat zowel inbraaksignaleringssystemen als videosystemen van cliënten zijn ontworpen en aangelegd door betrouwbare personen met benodigde diploma’s en beroepskwalificaties. Verder wordt er gesproken over dat de apparatuur van de cliënt overeenkomstig de regels moet zijn goedgekeurd. Daarnaast dient de eigen apparatuur van de PAC en/of toezichtruimte ook aan de gestelde eisen te voldoen. Daar deze gelijkwaardigheid tot heden niet van toepassing was, is de branche enkele jaren geleden begonnen met een lobby binnen het Ministerie om de regels aangepast te krijgen zodat er sprake is van gelijkwaardigheid tussen de verschillende partijen. En de eindklanten? Die zullen een professionaliseringsslag ervaren.


Binnenkort is het dan eindelijk zover: de gewijzigde Regeling Particuliere Beveiligingsorganisaties en Recherchebureaus (RPBR) zal in werking treden. De regeling die onlosmakelijk deel uitmaakt van de Wet op de Particuliere Beveiligingsorganisaties en Recherchebureaus, waarvan de basis in 1997 is gelegd, zal na verwachting per 1 april 2019 van kracht worden. 


De belangrijkste wijziging betreft de toevoeging van artikel 11b waarbij onder andere eisen worden gesteld aan het personeel en de organisatie van de video toezichtruimten vergelijkbaar aan de eisen die sinds jaar en dag gelden voor PAC’s. Ook het Ministerie is zich ervan bewust dat de wijzigingen de komende tijd veel van de bedrijfsvoering zal vergen om een en ander in overeenstemming met de in de gewijzigde RPBR gestelde eisen te brengen zodat en daarom zal er rekening gehouden worden met een overgangstermijn van 12 maanden voor videotoezichtruimten, welke in de regelgeving zal worden opgenomen. 


Niet alleen de video toezichtruimten dienen wijzigingen door te voeren in hun bedrijfsvoering maar ook de PAC’s dienen zich te realiseren dat zij aanpassingen en wijzigingen dienen door te voeren om de werkzaamheden op de enig juiste wijze te kunnen blijven uitvoeren. Het doel van de aanpassingen moeten uiteindelijk gaan leiden tot kwaliteitsverbetering binnen de volledige veiligheidsketen.  


Dat niet iedereen enthousiast zal zijn over de komende wijzigingen moeten we respecteren, echter de wetgever maakt geen uitzonderingen en daarom zullen een groot aantal partijen extra investeringen moeten doen om aan de gestelde eisen te kunnen voldoen. De uitgevoerde werkzaamheden en de toepassing van voorwaarden, zullen uiteindelijk ook getoetst dienen te worden door een certificeringsinstelling die op basis van de BORG PAC 2.0 of EN50518 een controle zal uitvoeren. Om een dergelijk certificaat te verkrijgen moet het volgens mij mogelijk zijn dat partijen die zich aan de eisen conformeren via de branchevereniging ondersteuning krijgen aangeboden, zodat zij zich op de juiste wijze kunnen informeren over de gevraagde eisen en doelstellingen.  


De Federatie Veilig Nederland sectie PAC’s telt inmiddels 16 PAC’s die jaar in jaar uit nauw overleg hebben over collectieve problemen en kansen. En een sectie die via commissies, een stuurgroep en een bestuurlijk overleg nauw schakelen met de diverse lagen binnen de Nationale Politie, inclusief korpsleiding. 


Inmiddels hebben enkele PAC’s zich ook het specialisme van de videotoezichtruimten eigen gemaakt en zal het aantal van 70 of meer toezichtruimten snel slinken, zo verwacht ik.

De professionele toezichtruimten zijn hartelijk welkom als lid van de sectie MARC’s, het verzamelwoord voor PAC’s en videotoezichtruimten.


Will Spoor

EuroPAC Alarmcentrale


Februari 2019

Commentaar

Reageren op bovenstaande gastblog? Of heeft u nog vragen? 

Mail ons! ​​​​​​​

Bezoekadres
Zilverstraat 69, 2718 RP Zoetermeer
Postadres
Postbus 840, 2700 AV Zoetermeer
Telefoon
079 - 203 50 15
E-mail
info@federatieveilignederland.nl
 
 
volg ons

Technologie in brandveiligheid & beveiliging