De zieke werknemer: verschil tussen loonstop en -opschorting

​​​​​​​

De zieke werknemer - let op: verschil tussen loonstop en -opschorting

26 november 2020 door Anneke Nijk


De re-integratie van een zieke werknemer kan een zware (financiële) last voor de werkgever zijn. Er wordt namelijk geen arbeid verricht door de zieke werknemer, terwijl de werkgever wel gehouden is het loon te blijven betalen. Van de zieke werknemer mag dan ook verwacht worden dat hij zich redelijk opstelt en meewerkt aan de re-integratie. Zo moet de werknemer bijvoorbeeld ter controle de bedrijfsarts bezoeken, meewerken aan het re-integratietraject en zijn genezing niet belemmeren. Wanneer de werknemer dit niet doet, kan de werkgever de loonbetaling opschorten, of zelfs geheel stoppen. Maar hoe zit het precies? Wanneer pas je welke loonmaatregel toe? En wat zijn de valkuilen? Veel werkgevers hanteren het onderscheid niet zo strikt of doen het onbewust fout, wat tot nadelige gevolgen kan leiden. 


Het recht op loondoorbetaling

Tijdens de arbeidsongeschiktheid van een werknemer moet de werkgever het loon (gedeeltelijk) doorbetalen. Loondoorbetaling geldt in principe voor maximaal 104 weken arbeidsongeschiktheid, maar het is mogelijk dat UWV een loonsanctie oplegt waardoor er nog maximaal 52 weken bij komen. Dit is bijvoorbeeld mogelijk wanneer de werkgever onvoldoende re-integratie-inspanningen heeft verricht. De hoogte van het loon dat doorbetaald moet worden staat in het onderstaande schema. 


   

Opschorting loonbetaling

De werkgever moet kunnen vaststellen of de werknemer arbeidsongeschikt is, omdat dat bepaalt of het loon moet worden doorbetaald. De bedrijfsarts is in Nederland de deskundige die dit oordeel kan geven. De werkgever kan hier niet zelf over oordelen. Wanneer de werknemer weigert om naar de bedrijfsarts te gaan, kan niet worden vastgesteld of de werknemer arbeidsongeschikt is en of het loon dus moet worden doorbetaald. In die situatie mag de werkgever het loon opschorten. Dit houdt in dat het loon wordt uitgesteld tot het moment dat de werknemer meewerkt. Zodra de werknemer alsnog meewerkt en arbeidsongeschikt blijkt te zijn, moet het loon alsnog worden betaald (terugwerkend). 


Loonstop

Een meer ingrijpende sanctie voor de zieke werknemer is de loonstop. De zieke werknemer heeft dan namelijk geen recht meer op loon. Er bestaat geen recht op loon in de volgende situaties:

Opzet

De ziekte is door opzet van de werknemer veroorzaakt. Houd er rekening mee dat het vrijwel niet te bewijzen is dat een werknemer opzet had om ziek te worden.

Valse informatie

De werknemer heeft bij de sollicitatie medische kwesties verzwegen, waarvan hij had kunnen weten dat deze kwalen hem ongeschikt maken voor de functie.

Belemmering genezing 

Voor de tijd dat de werknemer zijn voorspoedige genezing belemmert of vertraagt. Dit betekent niet dat een werknemer gedwongen kan worden een geneeskundige behandeling te ondergaan.

Passende arbeid weigeren

Voor de tijd dat de werknemer - zonder goede reden - weigert passende arbeid te verrichten (dit geldt zowel in het eerste spoor als tweede spoor).

Voorschriften weigeren

Voor de tijd dat de werknemer – zonder goede reden - weigert mee te werken aan redelijke voorschriften en maatregelen die er op gericht zijn de werknemer in staat te stellen om passende arbeid te verrichten. Bijvoorbeeld het weigeren een cursus te volgen.

Plan van aanpak weigeren

Voor de tijd dat de werknemer – zonder goede reden - niet meewerkt aan het opstellen, evalueren en het bijwerken van een plan van aanpak met betrekking tot de re-integratie. 

WIA te laat aanvragen

Voor de tijd dat de werknemer die verzekerd is onder de WIA, deze uitkering – zonder goede reden - niet aanvraagt 11 weken voor de afloop van het tijdvak dat de werkgever het loon moet doorbetalen.

Belang van het onderscheid

In de praktijk worden de termen loonstop en –opschorting vaak verwisseld. Het is belangrijk dat de werkgever de juiste terminologie gebruikt, want uit rechtspraak blijkt dat verkeerd woordgebruik voor rekening van de werkgever komt. Wanneer dus een loonopschorting wordt aangekondigd aan de zieke werknemer terwijl een loonstop op zijn plaats zou zijn, dan moet de werkgever alsnog het loon nabetalen wanneer de werknemer weer meewerkt. 


​​​​​​​Dit artikel is geschreven door Anneke Nijk

Advocaat bij Lexence Advocaten en Notarissen in Amsterdam

Email: a.nijk@lexence.com

Bezoekadres
Zilverstraat 69, 2718 RP Zoetermeer
Postadres
Postbus 840, 2700 AV Zoetermeer
Telefoon
079 - 203 50 15
E-mail
info@federatieveilignederland.nl
 
 
volg ons

Technologie in brandveiligheid & beveiliging