Column Federatie Veilig Nederland


Lees de column die Federatie Veilig Nederland speciaal schreef voor beroepsvereniging VBE over het vak van brandveiligheid

Column Federatie Veilig Nederland: Brandveiligheid is één van de belangrijkste vakgebieden

Brand­vei­lig of niet, daar han­gen men­sen­le­vens van af. Maar wij heb­ben ook oog het voort­be­staan van eco­no­misch belang­rij­ke objec­ten en/ of onver­vang­ba­re bezit­tin­gen met een emo­ti­o­ne­le waar­de. Toch kun­nen wij ons afvra­gen of ons vak­ge­bied brand­vei­lig­heid maat­schap­pe­lijk vol­doen­de onder­kend wordt.


In Neder­land is het voor­al de over­heid die bepaalt of iets (vol­doen­de) brand­vei­lig is of niet. De stem van de experts wordt niet altijd opge­volgd in de polder.Op zich is het natuur­lijk goed dat er een wet­te­lijk kader is, maar we kun­nen met zijn allen gerust vast­stel­len dat dit niet opti­maal gebruik maakt van het enor­me poten­ti­eel aan des­kun­dig­heid bin­nen onze (com­mer­ci­ ë­le) sec­tor.


De afge­lo­pen jaren zijn er poli­tie­ke beslui­ten geno­men die zon­der twij­fel ramp­za­li­ge gevol­gen zul­len hebben.Denk maar aan de toe­ge­no­men ver­ant­woor­de­lijk­heid voor gebouw­be­heer­ders, die in de prak­tijk nau­we­lijks gehin­derd wor­den door ken­nis over brand­vei­lig­heid. Geen prio. Als de nodi­ge slacht­of­fers zijn geval­len zal deze maat­re­gel uit­ein­de­lijk wel weer wor­den terug­ge­draaid, maar als brand­vei­lig­heids­spe­ci­a­lis­ten over­tui­gen wij de over­heid natuur­lijk lie­ver op een ande­re manier.


De experts bin­nen de beroeps­ver­e­ni­ging VBE én bin­nen de tien­tal­len in de onder­ne­mers­ver­e­ni­ging Federatie Veilig Nederland ver­te­gen­woor­dig­de, markt lei­den­de bedrij­ven, heb­ben een groot aan­tal gemeen­schap­pe­lij­ke belan­gen. Het is goed om deze te bun­de­len. Denk aan het delen van ken­nis, maar ook aan het over­tui­gen van gebouw­be­heer­ders, over­heid en ver­ze­ke­raars met deze ken­nis.


Federatie Veilig Nederland waar­deert het werk van VBE en met name de ken­nis­ses­sies en jaar­con­gres­sen. Deze zijn hard nodig, want er ver­an­dert veel in de samen­le­ving. Ver­an­de­rin­gen die van gro­te invloed zijn op de behoef­te aan en het belang bij brand­be­vei­li­ging. Door onze krach­ten te bun­de­len kun­nen we ervoor blij­vend zor­gen dat vak­kun­dig in die behoef­te voor­zien wordt.


Erwin Schoemaker

Directeur Federatie Veilig Nederland


Bron: VBE