Gastblog okt. 20 Richard Franken: Een leven lang leren in de beveiligingstechniek

Gastblog: Een leven lang leveren in de beveiligingstechniek

Als veiligheidsexpert ervaar ik door de jaren heen dat de aandacht voor beveiliging, veiligheid en continu ïteits-management, in positieve zin, blijft toenemen. En in het segment waarin ik mij als adviseur beweeg dan natuurlijk in de enige effectieve variant: de integrale aanpak. 


Vaker dan ooit wordt er nu op directie- of bestuursniveau over gesproken en wordt veiligheidszorg niet alleen gezien als sluitstuk van de begroting, maar juist als hulpmiddel om de continu ïteit van de organisatie (mede) zeker te stellen en risico ’s te beperken. Die toegenomen aandacht zal zeker de komende jaren niet minder gaan worden. Integendeel, het verfijnt zich in maatregelen. Zelfs maatregelen om de effecten van een pandemie te reduceren (bijvoorbeeld door people counting: het continue zicht hebben op het aantal aanwezigen in een pand) worden gezien als beveiligingsvoorziening. En people counting als onderdeel van het grotere geheel, t.w. toegangsbeheer als onderdeel van effectieve beveiligingsconcepten “Slimme techniek ” en altijd via IT structuren met andere systemen gekoppeld. Denk bij voorbeelden van effectieve koppelingen aan: accesmanagement-systemen, camera-observatie, informatiemanagement, gebouwenbeheerssystemen, etc. En de innovaties in deze concepten gaan in een bijzonder hoog tempo, net als overigens alles in de wereld om ons heen. 


Die innovaties en vooral dat verbinden van diverse systemen en techniek, zorgt voor nieuwe uitdagingen. Onder andere als het gaat om de inzet van technisch specialisten. Van monteur tot engineer. De technicus van vandaag de dag is niets meer zonder, naast zijn kennis van het “installeren “, heeft hij/zij ook nog de nodige basiskennis van digitale informatievoorziening. Aangevuld met specifieke kennis over (cyber-)risico ’s waardoor die systemen gesaboteerd kunnen worden. En soms zelfs maakt “pen-testing ” van die systemen deel uit van het werk. Dat vraagt heel veel meer van de medewerkers, dan wat vroeger op school bedacht was. Nieuwe uitdagingen voor werkgevers en werknemers in de business. Naast vele andere uitdagingen van vandaag de dag, waar aandacht voor moet zijn om relevant te blijven. 


De beveiligingsinstallateur van 2020 laat steeds vaker het beleg van zijn boterham halen door niet – structureel – te investeren in ICT kennis en deskundigheid. De oplossing ligt niet in betere “kastjes “, maar in betere kastjes én beter (lees: breder) geschoold personeel. Alleen dan behoudt u uw klanten! Gedurende de ruim veertig jaar dat ik tot nu toe in dit vakgebied mocht rondlopen (Politie/Trigion/Hoffman en de HSD) zie ik in de beveiligingswereld in zijn algemeenheid een industrie die zeer behoudend is en nog vaak vanuit “zuilen ” denkt (of techniek of … mens of … bouwkundig of … cyber of …). In plaats van het leveren van een hoogwaardig innovatief – integraal – veiligheidsconcept dat bestand is tegen dreigingen van dit moment. Maatwerk voor ieder marktsegment. 


Specifiek voor de techniek geldt dat het inmiddels een basiseis vanuit de markt is, om een voorziening te leveren die voldoende aansluiting heeft met de moderne IT-voorzieningen.  Kortom: robuust en niet of nauwelijks te saboteren, maar ook van alle moderne gemakken voorzien. Simpel in het gebruik en zeer compatibel. En met de mogelijkheid tot gebruik van een diversiteit aan (veilige) data. En dat geldt zowel voor bedrijfsmatige als voor particuliere voorzieningen.  


Ondanks dat er, zelfs in deze tijd, nog voldoende werk is voor de technische tak van de beveiligingssector, verdient het beter inspelen op de behoefte aan scholing, op verdergaande IT-kennis en op innovaties van hoog niveau, meer aandacht. Er komen nog volop nieuwe beveiligingsvraagstukken aan. En die vragen allemaal om een oplossing, die innovatief en marktgericht tezamen met fabrikant en leverancier ontwikkeld is. En ook nog eens in een sneltreinvaart. We staan op de drempel van artificial intelligence die u, als u niet oplet, links én rechts zal passeren. Klaar voor het moment dat de economie weer aantrekt. 


Een leven lang leren (en door-ontwikkelen) geldt voor veel sectoren en zeker ook voor de beveiligingssector. Voor de medewerkers en directies van ieder zichzelf respecterende onderneming. Wees bewust dat door de snel veranderende ontwikkelingen in de wereld, uw marktvraag veranderd en dat uw opleidings- en ontwikkelingsniveau in die vaart mee moet bewegen. Immers: bij een serieuze sector horen deze ontwikkelingen. En de technische beveiligingssector is een serieuze sector die het verdiend om een nog hogere plek in de beveiligingsketen in te nemen.  Let op: Op directie- of bestuursniveau is dit proces al even gaande. 


Richard B. Franken

https://www.linkedin.com/in/rfranken1/


Oktober 2020