E-loket voor informatieplicht energiebesparing

 

April 2019


In Nederland zijn ongeveer 125.000 bedrijven die in 2017 of 2018 vanaf 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m ó aardgas (equivalent) hebben verbruikt. Die bedrijven zijn sinds 2008 verplicht alle energie besparende maatregelen te nemen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder. Die bedrijven moeten de genomen maatregelen voor 1 juli a.s. aan RVO rapporteren (zie ook https://www.rvo.nl/actueel/nieuws/eloket-voor-informatieplicht-energiebesparing-open). Dat is op zichzelf niet nieuw, want gemeenten konden dat al vragen. Nieuw is wel, dat bedrijven nu zelf actief moeten rapporteren.


Wat houdt de plicht in?

De bedoeling van de Informatieplicht is dat bedrijven bewuster omgaan met energie en daarvoor energiebesparende maatregelen nemen. Dit is al verplicht onder de Wet Milieubeheer sinds 1993 en is na afspraken in het EnergieAkkoord verder invulling gegeven door voor negentien bedrijfstakken een  ‘Erkende Maatregelenlijst ‘ (EML) op te stellen.


Als beveiligingsbedrijf kunt u in de meeste situaties terugvallen op de maatregelenlijst ‘Kantoren ‘ of ‘Bedrijfshallen ‘. Als u de aldaar vermelde erkende maatregelen doorvoert die op uw bedrijf van toepassing zijn, voldoet u automatisch aan de energiebesparingsverplichting.


De 19 geactualiseerde erkende maatregelenlijsten, die per 1 april a.s. in werking zijn treden, zijn gepubliceerd in de Staatscourant en staan op de website van Infomil (zie kolom 5 van het schema).


Er is inmiddels ook een eLoket beschikbaar. Zo kunnen bedrijven o.a. vooraf aanvinken welke activiteiten niet binnen de inrichtingen worden uitgevoerd, waardoor sneller door de lijst gegaan kan worden. 


Wie het eLoket informatieplicht opent, moet eerst de relevante bedrijfsgegevens invullen plus de branche. Daarna kunnen de genomen maatregelen worden aangekruist. Een toelichting is vrijwillig.

Getracht is om het eLoket zo ondernemersvriendelijk mogelijk te maken. Ongetwijfeld zijn er nog kinderziektes. Als een bedrijf tegen een probleem aanloopt bij het invullen, kan het dat melden aan klacht-eloket@vnoncw-mkb.nl


Om ondernemers te ondersteunen bij de rapportage hebben MKB-Nederland en VNO-NCW met 55 partners de website wattjemoetweten.nl opgezet. Ondernemers kunnen hier een check doen (RVO Stappenplan) of ze aan de informatieplicht moeten voldoen, en vinden informatie over hoe ze dat kunnen doen. Op de website staan verschillende artikelen, infographics, de EML-lijsten (Erkende Maatregelenlijst) en een agenda met daarin de bijeenkomsten die de aangesloten branche-en regionale organisaties organiseren over de informatieplicht. 


Deadline: 1 juli 2019

Vanaf 1 juli 2019 wordt hieraan toegevoegd dat bedrijven verplicht zijn over hun maatregelen te rapporteren. Dit kan online via het eLoket van RVO, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.