Omgevingswet treedt later in werking

22 mei 2020


De Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen zullen niet zoals eerder voorgenomen op 1 januari 2021 in werking treden. Op 20 mei jl. heeft de minister van BZK de beide Kamers ge ïnformeerd dat de nieuwe voorgenomen inwerkingtredingsdatum voor de Omgevingswet en alle daaronder hangende regelgeving 1 januari 2022 is. De inwerkingtreding van de Wet kwaliteitsborging voor bouwwerken zal deze datum volgen.


Download kamerbrief over nieuwe datum inwerkingtreding Omgevingswet
 
De volgende wijzigingen van het Bouwbesluit zullen zoals eerder gecommuniceerd nog altijd op de hieronder genoemde momenten in werking treden. Het uitstel van de Omgevingswet is hierop niet van invloed. Voor zover deze besluiten ook een gelijkluidende wijziging van het toekomstig recht (besluiten onder de Omgevingswet) bevatten, zullen deze onderdelen op 1 januari 2022 in werking treden.

  • Besluit houdende wijziging Bouwbesluit i.v.m. het verbeteren van de veiligheid bij het bouwen en de veiligheid en gezondheid in bouwwerken (over o.a. veiligheidsafstanden, kabels en leidingen en veiligheidsmaatregelen aanbrengen PUR); inwerkingtreding op 1 juli 2020.
  • Besluit houdende wijziging van het Bouwbesluit 2012 in verband met de introductie van een stelsel van certificering voor werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties, gefaseerde inwerkingtreding per 1 juli 2020.
  • Besluit houdende wijziging van het Bouwbesluit 2012 inzake bijna energieneutrale nieuwbouw (BENG) en de nieuwe bepalingsmethode NTA 8800; inwerkingtreding op 1 januari 2021.
  • Geluidseisen warmtepompen (Bouwbesluit en wijziging regeling Bouwbesluit): inwerkingtreding op 1 januari 2021.

 
In het najaar is daarnaast in de JTC en het OPB ook gesproken over diverse wijzigingen van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl), over onder meer brandveiligheid, de co ördinator veiligheid, toegankelijkheid en de milieuprestatie van gebouwen. Het voornemen was deze wijziging op 1 januari 2021 tegelijkertijd met het basis-Bbl in werking te laten treden. Deze wijziging ligt momenteel in de voorhangprocedure voor bij de Eerste- en Tweede Kamer. In de verdere procedure zal bezien worden of het uitstel van de Omgevingswet en het Bbl tot 1 januari 2022 moet leiden tot het alsnog (al dan niet gedeeltelijk) doorvoeren van deze voorstellen via het Bouwbesluit 2012, en dan per 1 januari 2021.