COEN-enquete 3e kwartaal 2021

Ondernemersvertrouwen hoger in 3e kwartaal

13 augustus 2021


Het ondernemersvertrouwen, de stemmingsindicator van het Nederlandse bedrijfsleven, kwam aan het begin van het derde kwartaal van 2021 uit op 18,4 en bereikte hiermee de hoogste waarde sinds de start van de meting in 2008. De toename van het vertrouwen in drie maanden tijd (+16,1) was alleen in het derde kwartaal van 2020 (+17,9) groter. Bijna 70% van de gegevens voor dit onderzoek zijn verzameld in de eerste week van juli.


Ondernemers in de horeca waren aan het begin van het derde kwartaal van 2021 met afstand het meest positief gestemd van alle bedrijfstakken. Het ondernemersvertrouwen was hier met 39,8 niet eerder zo hoog. Vooral over de omzet in het lopende kwartaal waren de verwachtingen van horecaondernemers erg optimistisch. Door de strenge overheidsmaatregelen tegen corona in deze bedrijfstak was de horeca sinds de start van de coronacrisis steevast de bedrijfstak met het laagst scorende ondernemersvertrouwen. Veel van deze overheidsmaatregelen zijn inmiddels opgeheven. Zo mochten vanaf 5 juni caf és zonder terras en restaurants weer openen en per 26 juni mocht de gehele horeca hun deuren weer openen. Sinds 10 juli zijn de regels weer iets aangescherpt.

Ook in de groothandel en de bedrijfstak vervoer en opslag waren ondernemers zeer positief. Het positieve signaal over de omzetontwikkeling in het tweede kwartaal en het optimisme over de omzet in het derde kwartaal leverden hieraan een grote bijdrage. Net als bij de horeca is het ondernemersvertrouwen in de bedrijfstakken vervoer en opslag en de autohandel-en reparatie niet eerder zo hoog geweest.


De bouwnijverheid is de enige bedrijfstak waar het ondernemersvertrouwen gedaald is ten opzichte van het tweede kwartaal van 2021. Deze daling is met 1,1 echter klein en het sentiment was nog altijd positief. De lichte daling komt doordat het oordeel over de orderpositie en de verwachtingen voor de personeelssterkte minder positief zijn dan een kwartaal eerder. Over de realisatie van de productie in het tweede kwartaal was de ondernemer in de bouw juist iets positiever.


Bij meerdere bedrijfstakken is het ondernemersvertrouwen zeer sterk gegroeid. Bij de horeca is deze stijging het grootst, maar ook bij de vervoer en opslag, de autohandel en -reparatie, en de delfstoffenwinning is er sprake van een stevige toename van het ondernemersvertrouwen. Bij de drie laatst genoemde bedrijfstakken is het pessimisme van het tweede kwartaal omgeslagen naar optimisme in het derde kwartaal. Bij de autohandel-en reparatie komt dit vooral door een positieve omzetontwikkeling in het tweede kwartaal. Bij de bedrijfstakken vervoer en opslag en de delfstoffenwinning komt dit onder andere door een verbeterd economisch klimaat.


Download het rapport


De Conjunctuurenqu ête Nederland ondervraagt elk kwartaal ondernemers over onderwerpen die hen aangaan zoals omzetontwikkelingen, winstgevendheid, investeringen en personeelssterkte. Hierbij wordt gevraagd naar ervaringen in het afgelopen kwartaal en verwachtingen voor het lopende kwartaal. Het ondernemersvertrouwen voegt verschillende van deze onderwerpen samen om tot een samenvattend sentiment te komen. Het is zowel voor heel Nederland als diverse sectoren en branches beschikbaar.


Voor het dashboard zie: http://www.ondernemersplein.nl/coen