SVI-blad herzien


Herziene uitgave van Specifieke Veiligheids Informatie (SVI-blad)

1 september 2020


Op 1 september verschijnt de herziene versie van de richtlijn Specifieke Veiligheids Informatie (SVI). In deze vijfde herziene druk is deze richtlijn aangepast met tekstuele verbeteringen, is watermist toegevoegd en zijn enkele vermelde waarden herzien in lijn met internationale normen en richtlijnen.


De richtlijn, opgesteld door Federatie Veilig Nederland, en beter bekend als ‘SVI-blad ‘, geeft informatie over de veiligheidsaspecten van automatische blusinstallaties en is onderdeel van brandpreventie zoals in de Arbowet omschreven. De veiligheidsbladen uit de jaren 90 en de internationale normen en richtlijnen liggen aan dit praktisch naslagwerk voor o.a. de facility manager ten grondslag. Naast informatie over de installaties en de vrijkomende blusstoffen stelt de richtlijn minimumeisen vast voor veiligheid, kwaliteit en maatregelen om schade en risico ’s voor de gezondheid van personen bij inwerkingtreding van deze installaties te beheersen. Het SVI-blad gaat niet over sprinklerinstallaties. 


Over de richtlijn

Sinds 1998 geeft het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zelf geen P-bladen meer uit en verschijnt er slechts een beperkt aantal Arbo-Informatie bladen (AI-bladen). Sinds die datum zijn de P-bladen voor Halon, CO2 en inerte blusgassen vervallen verklaard. Toch blijft er behoefte aan informatie over veilige arbeidsomstandigheden. Om deze reden heeft de Federatie Veilig Nederland-sectie ‘Blussystemen ‘, mede op verzoek van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, in 2000 de richtlijn voor blusinstallaties opgesteld met informatie over inerte blusgassen, chemische blusgassen en koolstofdioxide. De eerste editie van het SVI-blad was geboren.  


In de tweede druk (2007) werden o.a. richtlijnen toegevoegd voor High Expansion blusschuiminstallaties en blusinstallaties gebaseerd op droge aerosol techniek; 

In de derde druk (2015) is de branchenorm wederom geactualiseerd naar de laatste stand van norm- en regelgeving en is de brandbeveiligingsoplossing door middel van zuurstofverlaginginstallaties toegevoegd.

In de vierde druk (2017) is de richtlijn geactualiseerd naar aanleiding van een aantal praktijksituaties die het wereldnieuws haalden, met als gevolg dat ook deze ervaringen zijn meegenomen en er daarmee extra gekeken is naar de veiligheid voor personen.


Download de richtlijn – versie 2020