Persbericht Het CCV lanceert BORG-A


Onafhankelijk keurmerk voor goed beveiligingsplan tegen inbraak

1 september 2023


Lange tijd werd achter de schermen door het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV) gewerkt aan de ontwikkeling van een nieuw keurmerk: BORG-A. De A staat voor advies. Na diverse pilots en praktijkproeven bij beveiligingsbedrijven is het certificatieschema gereed voor publicatie. BORG-A is een waardevol instrument voor o.a. pandeigenaren en verzekeraars waar beveiliging volgens de Verbeterde Risicoklassenindeling (VRKI) 2.0 niet toereikend genoeg is. Het nieuwe keurmerk richt zich met name op een compleet beveiligingsplan voor objecten met een (zeer) hoog risico. Denk hierbij aan musea, veilinghuizen, diamantairs of datacenters.


Het overgrote deel van de te beveiligen objecten in Nederland valt binnen de risicoklassen 1 t/m 3 van de VRKI en is uitstekend te beveiligen met de daarbij behorende maatregelen. Dit is werk voor bouwkundig- en elektronisch gecertificeerde BORG-beveiligingsbedrijven. Er zijn situaties denkbaar waarbij het risico zo groot of complex is, dat er behoefte is aan een op maat gemaakt beveiligingsplan. Het keurmerk BORG-A richt zich op het certificeren van het beveiligingsplan volgens NEN-EN-ISO/IEC 17065. Bij het opstellen van het plan door de BORG-A adviseur kan afgeweken worden van de VRKI. De afnemer van een BORG-A beveiligingsplan kan erop vertrouwen dat het plan een goede mix is van organisatorische, bouwkundige, compartimenterende, elektronische, alarmerende, reactieve en meeneembeperkende beveiligingsmaatregelen. Deze combinatie staat bekend als OBESCAR.


Goud voor verzekeraars en opdrachtgevers

Verzekeraars zoeken naar manieren om risico ’s op een verantwoorde manier af te dekken. Zij verwijzen hiervoor naar de VRKI. Met BORG-A komt een onafhankelijk instrument beschikbaar voor complexe risico ‘s. Het CCV is verantwoordelijk voor onderhoud van dit certificatieschema. Certificatie-instellingen controleren o.a. de kwaliteit van de beveiligingsplannen en de kwalificaties van het personeel. Dankzij het BORG-A keurmerk kunnen afnemers erop vertrouwen dat het beveiligingsplan voldoet aan de vooraf gestelde eisen en past bij het risico.


Uitvoeren maatregelen BORG-A beveiligingsplan

Op basis van het BORG-A beveiligingsplan kunnen BORG-B en BORG-E gecertificeerde beveiligingsbedrijven direct aan de slag met het realiseren van de bouwkundige en elektronische beveiliging. Zij hoeven in dat geval geen risico-analyse uit te voeren op basis van de VRKI 2.0, er ligt immers al een gecertificeerd BORG-A beveiligingsplan. Daarmee vormt BORG-A een aanvulling op de al bestaande BORG-keurmerken.


Enthousiasme in de markt

Zowel binnen ondernemend Nederland als bij verzekeraarsmaatschappijen bestaat een brede waardering voor de huidige BORG-keurmerken (bouwkundig en elektronische beveiliging). BORG staat bekend als een betrouwbaar middel voor het beveiligen van objecten. De ontwikkeling van het nieuwe BORG-A keurmerk is gestimuleerd door een groot aantal belanghebbenden, waaronder vertegenwoordigers van Federatie Veilig Nederland, de Politie, VNO-NCW/MKB-Nederland, de Retail Security Group, Techniek Nederland, de Nederlandse Veiligheidsbranche, de Metaalunie, het Verbond van Verzekeraars, de opleiders, de VHS, KPN en certificatie-instellingen.


BORG-A uitvoerig getest in de praktijk

In de eerste helft van 2023 vonden er pilots plaats bij zowel grote als kleine beveiligingsbedrijven. Het BORG-A certificatieschema is meerdere keren getoetst in de praktijk en waar nodig verder verbeterd. Techniek Nederland en het CCV hebben de samenwerking op inbraakpreventie dit jaar ge ïntensiveerd. Uit de ‘stal ‘ van Techniek Nederland zijn ook enkele beveiligingsbedrijven meegenomen in de praktijkproeven. BORG-A sluit aan op de behoefte die er is onder opdrachtgevers, beveiligingsbedrijven en verzekeraars om ook objecten met een (zeer) hoog risico aantoonbaar goed te kunnen beveiligen.


Ingangsdatum

Het BORG-A certificatieschema gaat in op 2 januari 2024. Op deze datum worden ook de nieuwe BORG-B en BORG-E certificatieschema ’s gepubliceerd. In aanloop naar de ingangsdatum kunnen ge ïnteresseerde certificatie-instellingen zich melden bij het CCV. Vanaf 2 januari 2024 kunnen beveiligingsbedrijven contact opnemen met de certificatie-instelling(en) om het certificatieproces

te doorlopen.