Regelingen ten aanzien van Brandmeldinstallaties

Regelingen ten aanzien van Brandmeldinstallaties

Regelingen ten aanzien van brandmeldinstallaties

De huidige regeling Brandmeldinstallaties 2002 kent een onderverdeling in vier erkenningen:.

 • Erkend branddetectiebedrijf
 • Erkend Installatiebedrijf brandmeldinstallaties
 • Erkend Onderhoudsbedrijf brandmeldinstallaties
 • Erkend PVE-opsteller voor brandmeldinstallaties

   

  De regeling stelt eisen aan: het programma van eisen waar de brandmeldinstallatie aan moet voldoen, het ontwerpen, het installeren en het onderhoud.

  De regeling kent meerdere erkenningen:

  • een erkenning voor het projecteren (ontwerpen)
  • een erkenning voor het installeren
  • een erkenning voor het onderhouden
  • een erkenning als branddetectiebedrijf (combinatie van bovenstaande drie)
  • een erkenning voor het opstellen van het Programma van Eisen

   

  Voor een brandmeldinstallatie moeten door of namens de partij(en) uitgangspunten worden vastgelegd in een Programma van Eisen (PvE). De beschikbaarheid van een ondertekend PvE is een belangrijke randvoorwaarde voor certificering. Bij oplevering of na onderhoud van de BMI kan het nodig zijn dat de brandmeldinstallatie conform de regeling Brandmeldinstallaties 2002 ge ïnspecteerd wordt. Basis voor een inspectie is het goedgekeurde PvE (vaak door de erkende PvE-opsteller gemaakt) en de onderliggende norm. De inspectie-instelling die de inspecties moet verzorgen zal planmatig te werk gaan, duidelijk vastleggen wat hij zal inspecteren en welke punten tot afkeuring kunnen leiden. De planmatige vastlegging van inspectiewerkzaamheden kan de inspectie-instellingen doen in de vorm van een inspectieplan, ook wel Basisdocument Brandbeveiliging (BdB).

   

  De regeling BMI 2002 zal binnenkort worden herzien, waarbij de onderscheide erkenningen tot é én regeling zullen worden teruggebracht. Verzekeraars, leveranciers, brandweer en inspectie-instellingen leggen in 2006 de laatste hand aan het model Integrale Brandveiligheid Bouwwerken (model IBB). In het model IBB wordt gebruik gemaakt van een Master Plan Brandbeveiliging (MPB). Hierin staat voor een specifiek bouwwerk vermeld welk integraal pakket bouwkundige, installatietechnische en organisatorische maatregelen de opdrachtgever en eventuele eisende partijen (laten) nemen ter afdekking van de brandrisico’s. Met name de onderlinge samenhang van de maatregelen speelt hierin een wezenlijke rol.