Geschillenregeling

Klachten?

Federatie Veilig Nederland hanteert een geschillenregeling.

Eventuele klachten c.q. geschillen over een lidbedrijf kunnen worden voorgelegd aan Federatie Veilig Nederland. Overigens beschikken alle Federatie Veilig Nederland leden over een interne klachtenprocedure ten einde eventuele klachten in een zo vroeg mogelijk stadium op te kunnen lossen.

Geschillenregeling Federatie Veilig Nederland

Reglement Geschillencommissie Federatie Veilig Nederland

Voorwaarden

  • Het gaat om een product of dienst die valt onder een van de vakgebieden, brandveiligheid en veiligheid, en/of markten van Federatie Veilig Nederland;
  • De interne klachtenprocedure van het betreffende lidbedrijf is eerst doorlopen;
  • Er is geen derde partij ingeschakeld om tot een oplossing te komen.

U dient uw klacht schriftelijk te melden. Dit kan via het formulier op deze site, per e-mail of per post. De klacht is voorzien van uw naam, adresgegevens en omschrijving van de gedraging waartegen de klacht is gericht. Om een zo volledig mogelijk beeld van de klacht te krijgen, verzoeken wij u tevens kopieën van alle relevante stukken mee te sturen (zoals garantiebewijs, factuur, correspondentie, foto’s etc.). Wij houden u op de hoogte met betrekking tot het verdere verloop van de klacht.

U kunt uw brief met bijlagen sturen naar: Federatie Veilig Nederland, t.a.v. de directeur, Postbus 840, 2700 AV Zoetermeer.

Of per e-mail: info@federatieveilignederland.nl of gebruik het formulier op deze pagina.

Geschillencommissie

In eerste instantie wordt door Federatie Veilig Nederland bemiddeld bij het zoeken naar een oplossing. Afhankelijk van de aard en omvang van het geschil kan de directeur Federatie Veilig Nederland besluiten het geschil voor te leggen aan de Geschillencommissie Federatie Veilig Nederland. De commissie geeft een beslissing die beide partijen bindt en daarmee definitief is. Voordat het geschil aan de commissie wordt voorgelegd, wordt uw instemming gevraagd.

Kosten

Voor het bemiddelingstraject bent u geen kosten verschuldigd. Partijen dragen de eigen kosten. Indien een behandeling van een klacht wordt voorgelegd aan een of meer deskundige(n) en/of de Geschillencommissie dan wel indien de aard en omvang van de klacht hiertoe aanleiding geven, zulks ter beoordeling aan de directeur Federatie Veilig Nederland, worden behandelingskosten in rekening gebracht ten bedrage van 500,-. Indien de klacht gegrond blijkt, ontvangt de klager de behandelingskosten ad 500,- terug. In het bindend advies kan de Geschillencommissie partijen veroordelen tot de daadwerkelijk gemaakte kosten.