Coronavirus en arbeidsrecht

Vragen en antwoorden over Coronavirus en arbeidsrecht

Zorg goed voor elkaar en toon een beetje begrip. Deze oproep van Rutte zou op grond van het goed werkgever- en werknemerschap moeten doorklinken in de arbeidsrechtelijke relatie. Desondanks kan er, als werkgever en werknemer er samen niet uitkomen, reden bestaan om formeel naar het arbeidsrecht te kijken. Hieronder treft u daarom – zeer kort – een Q&A van Advocatenkantoor Broeseliske Van Vlijmen B.V. aan waarin de meest voorkomende vragen worden behandeld.


Wat houdt de Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid ( “NOW “) in?

Zodra het NOW-loket wordt opengesteld, kan een werkgever die een (verwachte) omzetdaling van minimaal 20% aannemelijk kan maken, voor een periode van drie (plus, onder voorwaarden nog eens drie) maanden een tegemoetkoming voor omzetverlies aanvragen. In de periode van tegemoetkoming kunnen werknemers niet op bedrijfseconomische gronden worden ontslagen. Een ontslag op overige gronden, zoals disfunctioneren, blijft wel mogelijk.


N.B. Op 31 maart is bekend gemaakt dat de regeling NOW klaar is en de loketten bijnga opengaan. Zie het nieuwsbericht van SZW: http://www.nieuwsszw.nl/now-regeling-klaar-loketten-bijna-open


Moet ik mijn werknemer in staat stellen om thuis te werken? 

Indien mogelijk: ja. Als dit niet mogelijk is, dan mag de werknemer niet eenzijdig beslissen om thuis te werken, ook niet als hij bang is voor besmetting. Doet de werknemer dit toch, dan bestaat er in beginsel geen recht op loon. Heeft de werknemer een goede grond voor de vrees voor besmetting, dan kan dat anders zijn. De werkgever is namelijk verplicht om te zorgen voor een veilige werkomgeving.


Heeft mijn werknemer recht op loon als hij thuiswerkt of thuis blijft bij klachten?

Ja. Echter, kan hij door de klachten de overeengekomen arbeid niet verrichten, dan is hij ziek thuis en gelden de gebruikelijke regels.


Mag ik verlofdagen inhouden van mijn werknemer, mag mijn werknemer zijn vakantie intrekken en mag mijn werknemer zijn ouderschapsverlof intrekken?

Nee, nee en nee. Uiteraard geldt hier: toon een beetje begrip en probeer samen tot afspraken te komen.


Moet ik reiskosten doorbetalen als mijn werknemer thuiswerkt?

Nee.


Heeft mijn werknemer recht op loon als hij zijn kinderen opvangt?

De werknemer heeft, nadat hij daarvan melding heeft gemaakt bij de werkgever, kortdurend recht op doorbetaling van loon als hij zijn kinderen opvangt en daardoor zijn arbeid niet kan verrichten. Nadien zullen er vakantiedagen moeten worden gebruikt, of nadere afspraken moeten worden gemaakt.


Bestaat er een reden om een addendum overeen te komen?

Dit kan voor duidelijkheid zorgen. Zorg wel dat er eerst overleg is gevoerd over de inhoud van het addendum, om onbegrip en onwil te voorkomen.Disclaimer

Broeseliske Van Vlijmen B.V. en haar medewerkers, hierna samen in enkelvoud te noemen:  “BVV “, spant zich te allen tijde in juiste en actuele informatie te verstrekken. De verstrekte juridische informatie is van algemene aard en kan niet dienen ter vervanging van juridisch advies. Aan de informatie kunnen dan ook geen rechten worden ontleend en BVV aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade.