REOB 6-daagse

Factsheet

Doel opleiding

Het diploma Vakopleiding Onderhoud Kleine Blusmiddelen (REOB 6-daagse) wordt ge ëist in het kader van de Regeling voor de Erkenning van Onderhoudsbedrijven kleine blusmiddelen, REOB. Houders van het diploma die niet werkzaam zijn voor een REOB-erkend onderhoudsbedrijf, kunnen aan het diploma geen enkel recht ontlenen. Iedere verwijzing naar REOB is dan verboden.

REOB

De Regeling voor de Erkenning van Onderhoudsbedrijven Kleine Blusmiddelen, kortweg REOB genoemd, is een privaatrechtelijke erkenningsregeling, overeenkomstig de wettelijke vereisten, opgesteld en gedeponeerd bij het Ministerie van Economische Zaken. De Regeling dient een openbaar nut, te weten de verbetering van de kwaliteit van het onderhoud aan kleine blusmiddelen. De REOB is een verenigingsbesluit en sinds 1 januari 2000 uitgevoerd door het Nationaal Centrum voor Preventie (NCP) te Houten.


REOB werd opgesteld in nauwe samenwerking met:

 • Ministerie van Binnenlandse Zaken (Inspectie voor het Brandweerwezen)
 • Ministerie van Verkeer en Waterstaat (Scheepvaartinspectie)
 • Verzekeraars (TBBS)
 • Stichting Bedrijven met Bedrijfsbrandweer
 • Voorts in overleg met het Ministerie van Economische Zaken

Vakbekwaamheid

Op grond van de erkenningcriteria is Federatie Veilig Nederland verplicht de vakbekwaamheid van onderhoudsmonteurs te toetsen aan de vakbekwaamheideis. Toetsing vindt plaats op het examen Vakopleiding Onderhoud Kleine Blusmiddelen. De opleiding REOB 6-daagse biedt een ieder de mogelijkheid om de vereiste vakbekwaamheid te verkrijgen.

Erkenning

Erkend kunnen worden:

Ondernemingen ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel, in het gebied waar de aanvrager is gevestigd (een gewaarmerkt afschrift van de inschrijving dat niet ouder is dan é én maand na dagtekening van de aanvraag, dient bij de aanvraag, tezamen met het aanvraagformulier, te worden ingediend)


en:

 • welke onderhoudswerk bedrijfsmatig in opdracht van derden uitvoeren (dient desverlangd aangetoond te worden aan de hand van administratieve gegevens)
 • indien zij beschikken over:
  • é én of meer monteurs in vaste loondienst met diploma Vakopleiding Onderhoud Kleine Blusmiddelen (alle monteurs die zelfstandig onderhoudswerkzaamheden uitvoeren dienen in het bezit te zijn van het diploma Vakopleiding Onderhoud Kleine Blusmiddelen en jaarlijks te worden geregistreerd op het daarvoor bestemde formulier; gediplomeerde monteurs in dienst van een REOB erkend bedrijf ontvangen jaarlijks een nieuw legitimatiebewijs)
  • een werkplaats welke voldoet aan de outillage-eisen (de aanwezige outillage dient te worden aangegeven op het daarvoor bestemde formulier; controle vindt mede plaats op basis van de eigen opgave).

Data 2018

De REOB 6-daagse wordt gegeven in de drie onderstaande Federatie Veilig Nederland erkende leslocaties. Voor informatie betreffende lesdata en kosten, klik op de leslocatie van uw keuze. 


Chubb Fire & Security B.V.  te Amsterdam

Tel. 020 – 590 95 00
Saval B.V.  te Breda
Tel. 076 – 548 70 00

Nu-Swift Brandbeveiliging B.V.  te Arnhem

Tel. 026 – 363 03 30

Duur en locatie

De Vakopleiding Onderhoud Kleine Blusmiddelen is een 6-daagse opleiding, die al dan niet in aaneengesloten dagen of in lesblokken wordt gegeven.


In 2003 heeft Federatie Veilig Nederland besloten dat de REOB 6-daagse bedrijfsintern mag worden verzorgd. De opleiding wordt afgesloten met een Certoplan examen, mits de leslocatie en de lesmiddelen voldoen aan de gestelde locatie-eisen. Deze locatie-eisen zijn op te vragen bij het Federatie Veilig Nederland Bureau.

Examen

Exameneisen, eisen te stellen aan examinatoren, inhoud, wijze waarop de opleiding wordt gegeven, alsook de eisen te stellen aan de instructeurs zijn opgesteld door het College van Deskundigen. Voor exameneisen, ofwel de omschrijving van de eis van vakbekwaamheid voor de onderhoudsmonteur, kunt u contact opnemen met Certoplan.


De uitvoering van opleiding en examens is opgedragen aan de REOB opleidings-/examencommissie. De examenresultaten van iedere kandidaat worden door deze commissie besproken, waarna het eindoordeel wordt vastgesteld. De examenuitslag wordt na circa twee weken schriftelijk medegedeeld.