Informatiesessie Omgevingswet


13 juli 2022


Op 1 januari 2023 zal naar verwachting de Omgevingswet inwerkingtreden. In deze wet komt het begrip milieubelastende activiteit (mba) centraal te staan in plaats van het huidige begrip inrichting. Dit betekent dat vanaf 1 januari aanvragen voor een omgevingsvergunning niet langer betrekking hebben op inrichtingen maar op mba ‘s. Bij dergelijke aanvragen heeft de veiligheidsregio een (wettelijke) adviestaak voor wat betreft (brand)veiligheid. Daarnaast hebben veiligheidsregio ’s een (zelfstandige) bevoegdheid als het gaat om het aanwijzen van bedrijven om over een bedrijfsbrandweer te beschikken, als uit het bedrijfsbrandweerrapport blijkt dat er sprake is van een bijzonder gevaar voor de openbare veiligheid.


Nieuw onder Omgevingswet is de inhoudelijke en procedurele koppeling tussen de procedure voor een aanvraag om omgevingsvergunning voor een mba en het bedrijfsbrandweertraject. Dit is een uitwerking van de toezegging die door het kabinet aan de Tweede Kamer is gedaan o.a. naar aanleiding van Odfjell. Deze koppeling zorgt er o.a. voor dat bedrijven al in een vroeg stadium moeten bezien of een aanvraag om omgevingsvergunning voor een mba leidt tot een wijziging in het bedrijfsbrandweerrapport. Als dit het geval is dient op hetzelfde moment dat een aanvraag om vergunning wordt ingediend bij het bevoegd gezag ook een (gewijzigd) bedrijfsbrandweerrapport te worden ingediend bij de veiligheidsregio.


Het gevolg hiervan is dat bedrijven in geval van een aanvraag om omgevingsvergunning voor een mba eerder en nadrukkelijker ook in gesprek zullen moeten gaan met de betreffende veiligheidsregio om de inhoud van aanvraag om omgevingsvergunning en bedrijfsbrandweer m.b.t. de brandveiligheid op elkaar af te stemmen.

Het Landelijk Expertisecentrum Industri ële Veiligheid is voornemens om vanuit haar rol als kenniscentrum een informatiesessie eind 2022 te organiseren om bedrijven te informeren over de gevolgen die de komst van de Omgevingswet heeft voor de advisering door de veiligheidsregio, de inhoud van de aanvraag en het proces van bedrijfsbrandweeraanwijzing onder de Omgevingswet. 

Zodra hier meer over bekend is informeren wij u hierover op deze website en via onze nieuwsbrief.


Download