Keurmerken en certificaten

Over keurmerken en certificaten

Keurmerken en certificaten zijn onafhankelijk verkregen verklaringen die aangeven dat bepaalde producten, systemen of personen voldoen aan van tevoren vastgelegde kwaliteitseisen of normen.

Wat zijn keurmerken?

Keurmerken en certificaten zijn onafhankelijk verkregen verklaringen die aangeven dat bepaalde producten, systemen of personen voldoen aan van tevoren vastgelegde kwaliteitseisen of normen. Op het gebied van beveiliging en brandveiligheid beheren CCV en KVB een aantal certificatieschema’s (het geheel van normen en beoordelingssystematieken), waarmee keurmerken en certificaten verleend kunnen worden.


Lees meer

Systematiek van het certificeren

Certificering leidt tot een verklaring dat een product, proces of persoon aan bepaalde eisen voldoet. Certificering kan zowel publiek als privaat van karakter zijn. In sommige sectoren is certificering van oudsher een overheidstaak, bijvoorbeeld de certificering van zeeschepen.De laatste jaren is vaak sprake van een mengvorm waarbij de overheid certificering door een onafhankelijke derde inzet als instrument om de naleving van overheidsregelgeving te bevorderen. In veel gevallen is certificering echter een puur privaat initiatief – denk aan de ISO-certificering. Bedrijven of sectoren formuleren zelf normen waaraan ze zich willen houden (het proces van normalisatie) en huren vervolgens een certificerende instelling (CI) in om hen te controleren op normnaleving.

Welke partijen zijn betrokken bij een certificering?

De belangrijkste betrokken partijen bij certificering zijn de overheid, de certificerende instelling (CI), de Raad voor Accreditatie, de branche en de afnemer. Vaak wordt ook kan een college van deskundigen gevormd om de vertaalslag te maken van publieke naar private normen.

Wat is het nut van een keurmerk?

Een keurmerk heeft nut voor zowel de consument (afnemer) als de leverancier van het product / de dienst: Een keurmerk helpt de consument bij het beslissen over een aankoop. Dit is vooral nuttig als de consument onzeker is, en een eventuele miskoop tot behoorlijke schade kan leiden, bijvoorbeeld bij dure of onbekende producten en diensten (wasmachines, buitenlandse reizen, medische hulpmiddelen e.d.). 

College van deskundigen

Een college van deskundigen (CvD) bestaat uit vertegenwoordigers van bij het certificaat betrokken partijen. De normen die de overheid stelt, vereisen in veel gevallen nog uitwerking naar normen die zijn toegesneden op de (productie)processen in de betreffende branche, zoals fabricage- en beproevingsnormen. Daarom is vaak een vertaalslag nodig van publieke normen naar de concrete toetsbare normen die aan een certificaat zullen worden verbonden. Het college van deskundigen maakt deze vertaalslag van publieke regels naar het zogenaamde certificatieschema.

Nut van een keurmerk voor een leverancier

De leverancier onderscheidt zich met een keurmerk van zijn concurrenten, en kan zo proberen meer klanten aan te trekken. Uit de beoordeling die aan keurmerkverlening vooraf gaat, leert de leverancier bovendien of zijn product / dienst aan algemeen aanvaarde eisen voldoet, en op welke punten nog verbetering nodig is. Een leverancier die een keurmerk heeft dat goed bekend is bij het publiek, hoeft minder reclame te maken om zijn klanten te overtuigen, want dat doet het keurmerk al.

De certificatie instelling

De certificerende instelling (CI) ziet door middel van audits toe op de naleving van de normen die aan het certificaat zijn verbonden en geeft certificaten uit als geen tekortkomingen zijn geconstateerd. Als een overtreding door de CI wordt ontdekt, kan deze verschillende maatregelen nemen, vari ërend van een waarschuwing tot het schorsen of zelfs intrekken van het certificaat. De certificaathouder betaalt voor de diensten van de CI. Op een enkele uitzondering na, zijn er meerdere CI ’s die onderling concurreren voor de certificering van een bepaald product.

Raad voor Accredidatie

De Raad voor Accreditatie (RvA) is een private instelling die de CI ’s accrediteert. Accreditatie wordt verleend op basis van een toets van betrouwbaarheid, onafhankelijkheid en deskundigheid van een certificerende instelling. Certificerende instellingen die door de RvA zijn geaccrediteerd, hebben aangetoond dat ze deskundig en onpartijdig invulling geven aan hun activiteiten rond het certificeren van kwaliteitssystemen, producten c.q. vakbekwaamheid. Tevens controleert de RvA of het college van deskundigen evenwichtig is samengesteld.