Technische Verificatie

Beperk loze alarmen én veiligheidsrisico’s

Sinds het Bouwbesluit 2012 is de verplichte automatische branddoormelding naar de regionale alarmcentrale (RAC) voor een belangrijk gedeelte komen te vervallen. Waar deze doormelding ontbreekt komen ook nodeloze alarmen niet automatisch meer bij de RAC en voorkomt dit mogelijk een aantal nodeloze uitrukken. Ook echte alarmen komen in dat geval niet meer bij de RAC. De eindgebruikers van de betreffende gebouwen hebben hiermee een grotere verantwoordelijkheid gekregen en zij moeten zelf maatregelen nemen om de brandveiligheid op niveau te houden. Is het “doorknippen” van automatisch doormeldingen naar de RAC nu de beste oplossing om nodeloze alarmen te voorkomen of zijn er ook betere oplossingen? Een vorm van classificatie op basis van een gekozen techniek kan een goede uitkomst bieden. Op deze manier blijven nodeloze alarmen meestal uit en volgt er wel een alarm als er echt brand is.

Update protocol 2016

In september 2016 is de derde herziene versie van het protocol gepubliceerd. In deze versie is een koppeling gemaakt naar het protocol Technische Verificatie van Federatie Veilig Nederland. Dit protocol bevat een overzicht van mogelijkheden om met behulp van de techniek alarmen technisch te verifiëren. De daadwerkelijke oplossingen zijn terug te vinden in een webtool van Federatie Veilig Nederland.

N.B. Inmiddels is er een protocol 3.1. die inhoudelijk geheel gelijk is aan versie 3.0, echter aangepast aan de naamswijziging van VEBON-NOVB naar Federatie Veilig Nederland.

Protocol Automatische Branddoormelding

In 2012 publiceerde Federatie Veilig Nederland (destijds VEBON) in samenwerking met Brandweer Nederland en het Verbond van Verzekeraars voor het eerst het protocol ‘Automatische Branddoormelding via PAC naar RAC ‘. Dit protocol beschrijft wanneer en onder welke voorwaarden een brandmelding afkomstig van een brandmeldinstallatie als geverifieerd kan worden beschouwd en er dus sprake is van een echte brand.Nodeloze uitrukken
De Nederlandse brandweer rukt als gevolg van automatische meldingen uit brandmeldinstallaties nog  te vaak uit, zonder dat er sprake is van een brand. Het gaat om ruim 50.000 uitrukken/incidenten per jaar. Tot aan de inwerkingtreding van het Bouwbesluit 2012 betrof dit alarmen die direct binnen kwamen bij de alarmcentrale van de brandweer (RAC). Als gevolg van deregulering door de overheid, bestaat een verplichte doormelding sinds het Bouwbesluit 2012 alleen nog voor gebouwen met bepaalde gebruiksfuncties. Het gaat daarbij om gebouwen met personen die hulp nodig hebben bij het vluchten in geval van brand en dus minder zelfredzaam zijn. Dit betekent dat circa 70% van de aansluitingen op de alarmcentrale van de brandweer nu niet meer verplicht zijn.
Vrijwillige doormelding voor ondernemers
In geval van een werkelijke brand willen ondernemers uiteraard wel dat de brandweer snel ter plaatse is. Een aansluiting op een Particuliere AlarmCentrale (PAC) biedt dan uitkomst. Ten einde het fenomeen van nodeloze alarmen (en derhalve het nodeloos uitrukken van de brandweer) uit te filteren, is het voornoemde protocol inzake vrijwillige doormelding opgesteld. In dit protocol staat aangegeven hoe een PAC bij een brandalarm dat binnenkomt moet handelen ten einde vast te stellen of er sprake is van een echte brand. Hoe betrouwbaarder de melding des te sneller de PAC mag doormelden aan de brandweer en deze laatste kan uitrukken.
Resultaat: terugdringing nodeloze inzet brandweer en kostenbesparing gemeenschap.
Protocol
Het protocol omschrijft de voorwaarden om een brandmelding die bij de PAC binnenkomt door te kunnen melden naar de RAC. Met toepassing van deze actieve verificatiemethode door de PAC wordt uiteindelijk een hoge mate van zekerheid bereikt dat een doormelding ook daadwerkelijk een echte brandmelding betreft en dat de brandweer dus terecht uitrukt. Het protocol is tot stand gekomen door de inzet van Federatie Veilig Nederland (v/h VEBON), Brandweer Nederland en het Verbond van Verzekeraars.
Vervolg: technische verificatie
Verificatie is in veel gevallen afhankelijk van menselijk handelen, maar moderne techniek biedt uitkomst. Ter verdere verbetering en aanscherping van het protocol is binnen de Federatie een werkgroep gestart met een analyse of en hoe via techniek extra stappen kunnen worden gezet. Technische verificatie van brandalarmen, zo leren de cijfers, biedt immers de meeste betrouwbaarheid.
Het beste scenario is geen brand en geen brandalarm, maar in geval van een brandalarm moet snel en effectief gehandeld  worden, zodat schade wordt voorkomen of zoveel mogelijk beperkt blijft. Uiteraard voor mens en omgeving, maar zeker ook voor de bedrijfscontinuïteit van de onderneming. 

Oplossing met technische verificatie

Een betere oplossing is om het gebouw ook te voorzien van technische verificatie. De verificatie van brandmeldingen vindt dan automatisch plaats. Dit betekent dat de toegepaste techniek extra zekerheid geeft dat het om een echte brand gaat en in staat is om onechte en/of ongewenste brandmeldingen zoveel mogelijk uit te filteren. De techniek doet het werk en niet de mens. Dit scheelt relatief gezien veel tijd en vermindert de kans op fouten en paniek. Daarbij geldt dat als een brand geen tijd krijgt om tot ontwikkelen de kans op mogelijk letsel en schade reëel afneemt. Dit noemen we technische verificatie. Ook bij een wettelijke verplichte doormelding is technische verificatie een prima uitkomst als er sprake is van teveel nodeloze alarmen. Onnodig alarmeren van en uitrukken door de brandweer moet zoveel mogelijk voorkomen worden

LeverancierProductCategorieMerk