Update Protocol Automatische Branddoormeldingen


Federatie Veilig Nederland brengt herziene versie Protocol ‘Automatische Branddoormelding via PAC naar RAC ‘ uit

In 2012 publiceerde Federatie Veilig Nederland in samenwerking met Brandweer Nederland en het Verbond van Verzekeraars het protocol voor het eerst. Dit protocol beschrijft wanneer en onder welke voorwaarden een brandmelding afkomstig van een brandmeldinstallatie als geverifieerd kan worden beschouwd en er dus sprake is van een echte brand. Met deze actieve verificatiemethode door de Particuliere Alarmcentrale (PAC) is er een hoge mate van zekerheid dat de melding geen nodeloos alarm is.

Nodeloze uitrukken

De brandweer rukt als gevolg van automatische meldingen uit brandmeldinstallaties nog te vaak uit, zonder dat er sprake is van een brand. Tot aan de inwerkingtreding van het Bouwbesluit 2012 betrof dit alarmen die direct binnen kwamen bij de alarmcentrale van de brandweer (RAC). Als gevolg van deregulering door de overheid, bestaat een verplichte doormelding sinds het Bouwbesluit 2012 alleen nog voor gebouwen met bepaalde gebruiksfuncties. Het betreft hier woonfuncties voor zorg, gezondheidszorgfuncties, celfuncties, bepaalde bijeenkomstfuncties (kinderopvang voor kinderen jonger dan 4 jaar) en logiesfuncties zonder 24-uurs bewaking. Dit betekent dat circa 70% van de aansluitingen op de alarmcentrale van de brandweer nu niet meer verplicht zijn.
Het bovenstaande heeft tot gevolg dat op termijn de meeste aansluitingen op de RAC, die met ingang van 1 april 2012 niet meer verplicht zijn, niet meer naar de RAC mogen/kunnen doormelden. Naar schatting gaat het hierbij om ongeveer 15.000 tot 17.000 van de huidige 25.000 aansluitingen.

Van RAC naar PAC

Het protocol geeft aan wanneer en onder welke voorwaarden een brandmelding afkomstig van een brandbeveiligingsinstallatie als geverifieerd kan worden beschouwd en door de (Particuliere Alarmcentrale (PAC) kan worden doorgemeld aan de RAC. Door het volgen van de actieve verificatiemethode onder supervisie van de PAC is er een hoge mate van zekerheid dat het een echte brandmelding betreft. Daarnaast zien we een ontwikkeling binnen Brandweer Nederland dat er maatregelen worden genomen als brandmeldingen worden doorgegeven door de PAC die vervolgens leiden tot een nodeloze uitruk van de brandweer.
De verwachting is dat inmiddels al een flink aantal van de voormalige-RAC aansluitingen bij een PAC is ondergebracht, waarmee we de eindfase van omzetting van automatische branddoormeldingen naderen. Waren de eerdere versies van het protocol vooral gericht op deze overgang, in de derde versie van het protocol is voor het eerst een koppeling gemaakt naar het protocol Technische Verificatie van Federatie Veilig Nederland.

Technische Verificatie

Verificatie is in veel gevallen afhankelijk van menselijk handelen, maar moderne techniek biedt uitkomst. Het protocol Technische Verificatie biedt een overzicht van mogelijkheden om met behulp van die techniek alarmen te verifiëren. Het geeft extra zekerheid dat het om een echte brand gaat en is in staat om onechte en/of ongewenste brandmeldingen zoveel mogelijk uit te filteren. De techniek doet het werk en niet de mens. Dit scheelt relatief gezien veel tijd en vermindert de kans op fouten en paniek. Daarbij geldt dat als een brand geen tijd krijgt om te ontwikkelen de kans op mogelijk letsel en schade reëel afneemt.
De daadwerkelijke oplossingen zijn terug te vinden in een webtool van Federatie Veilig Nederland die te raadplegen is op de website van Federatie Veilig Nederland.
Het beste scenario is geen brand en geen brandalarm, maar zorg dat in geval van een brandalarm snel en effectief gehandeld kan worden, zodat schade wordt voorkomen of zoveel mogelijk beperkt blijft. Een goed functionerende brandmeldinstallatie zorgt er voor dat de brandweer met hoge prioriteit uitrukt!

Download het protocol

Lees meer over technische verificatie