SVI-blad

SVI-blad: Veiligheidsaspecten VBB systemen (2020) 

Herziene uitgave SVI-blad (2020)

Onlangs is de herziene versie van de richtlijn ‘Specifieke Veiligheids Informatie (SVI), Veiligheidsaspecten VBB systemen (vast opgestelde brandbeheers- en brandblussystemen ‘ verschenen. De richtlijn is beter bekend als ‘SVI-blad’. In deze vijfde herziene druk (2020) is de richtlijn aangepast met tekstuele verbeteringen, is watermist toegevoegd en zijn enkele vermelde waarden herzien in lijn met internationale normen en richtlijnen.


De richtlijn, opgesteld door Federatie Veilig Nederland, en beter bekend als ‘SVI-blad ‘, geeft informatie over de veiligheidsaspecten van automatische blusinstallaties en is onderdeel van brandpreventie zoals in de Arbowet omschreven. De veiligheidsbladen uit de jaren 90 en de internationale normen en richtlijnen liggen aan dit praktisch naslagwerk voor o.a. de facility manager ten grondslag. Naast informatie over de installaties en de vrijkomende blusstoffen stelt de richtlijn minimumeisen vast voor veiligheid, kwaliteit en maatregelen om schade en risico ’s voor de gezondheid van personen bij inwerkingtreding van deze installaties te beheersen. Het SVI-blad gaat niet over sprinklerinstallaties. 


Download het SVI-blad (versie 2020)

Oproep commentaar SVI-blad

Op 1 september 2020 verscheen de vijfde herziene versie van het SVI-blad en graag roepen wij gebruikers en experts op hier commentaar op te geven. De ervaring leert dat er de afgelopen 20 jaar om de paar jaar een nieuwe druk verschijnt. Commentaar en verbeterpunten voor de volgende versie zijn dan ook van harte welkom.


Wanneer de 6e druk zal verschijnen is (nog) niet bekend. Er wordt steeds gewerkt aan verbetering. Gebruikers en experts worden dan ook uitdrukkelijk gevraagd te reflecteren.


Uw bijdrage kunt u insturen via info@federatieveilignederland.nl ovv ‘commentaar SVI-blad’.

Over het SVI-blad

Sinds 1998 geeft het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zelf geen P-bladen meer uit en verschijnt er slechts een beperkt aantal Arbo-Informatie bladen (AI-bladen). Sinds die datum zijn de P-bladen voor Halon, CO2 en inerte blusgassen vervallen verklaard. Toch blijft er behoefte aan informatie over veilige arbeidsomstandigheden. Om deze reden heeft de Federatie Veilig Nederland-sectie ‘Blussystemen ‘, mede op verzoek van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, in 2000 de richtlijn voor blusinstallaties opgesteld met informatie over inerte blusgassen, chemische blusgassen en koolstofdioxide. De eerste editie van het SVI-blad was geboren.  


In de tweede druk (2007) vond een revisie plaats en werden tevens richtlijnen toegevoegd voor High Expansion blusschuiminstallaties en blusinstallaties gebaseerd op droge a ërosol techniek; de inhoud van deze branchenorm is afgestemd op de van toepassing zijnde Arbobeleidsregels.


In de derde druk (2015) is de branchenorm wederom geactualiseerd naar de laatste stand van norm- en regelgeving en is de brandbeveiligingsoplossing door middel van zuurstofverlaginginstallaties toegevoegd.


In deze vierde druk (2017) is de branchenorm geactualiseerd naar aanleiding van een aantal praktijk situaties die het wereldnieuws haalden, met als gevolg dat ook deze ervaringen zijn meegenomen en er daarmee extra gekeken is naar de veiligheid voor personen.